Congres over vrijheid van onderwijs

25 februari 2006

Subsidiëring van confessioneel onderwijs moet worden afgeschaft, pleitte de Teldersstichting onlangs. Hogeschool Driestar educatief organiseert op 12 mei samen met de Christelijke Hogeschool Ede, de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs en Concent besturenorganisatie LVGS, een themadag over ‘Vrijheid van onderwijs: hoe het was en hoe het is’.  

Hogeschool Driestar Educatief

Is de vrijheid van onderwijs in gevaar? Wordt het bijzonderonderwijs bedreigd door maatschappelijke en politieke krachten? Zal vroeg of laat getornd gaan worden aan de gelijkschakeling van het bijzonder onderwijs en het openbaar onderwijs, zoals die in 1917 totstandkwam, met alle financiële gevolgen vandien?
Steeds luider en frequenter klinken van allerlei kanten de pleidooien om religie uit te bannen uit het publieke domein en in dat kader ook het bijzonder onderwijs te verwijzen naar de privésfeer en de (financiële) verantwoordelijkheid ervoor te leggen bij degenen die dit onderwijs voor hun kinderen begeren.
Er is in ieder geval alle reden om het thema 'Vrijheid van onderwijs' binnen onze multiculturele en multireligieuze samenleving opnieuw te doordenken, in het licht van de geschiedenis, teneinde een proces van bewustwording en bezinning op gang te brengen voor allen, die het welzijn van het (bijzonder) onderwijs in dit land ter harte gaat. Met het oog hierop zal op vrijdag 12 mei een congres worden gehouden in de het gebouw van de hogeschool Driestar educatief: Burgemeester Jamessingel 2. Gouda; aanvang 14.30uur, sluiting 21.00 uur. Het thema is "Vrijheid van onderwijs -Hoe het was en hoe het is"

In het middaggedeelte staat centraal hoe het was: 1917 - een historische verworvenheid! Dit onderdeel zal worden belicht door prof. dr. G. J. Schutte, historicus aan de Vrije Universiteit en dr. P.G.C. van Schie, directeur van de Teldersstichting.
In het avondgedeelte staat centraal hoe het is: 1917- achterhaald of te actualiseren? Over dit onderdeel wordt gesproken door dr. G. van den Brink, universitair docent theologie aan de RU Leiden en prof. mr. drs. B.P. Vermeulen, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en hoogleraar onderwijsrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en lid van de Onderwijsraad.

Zowel in het middaggedeelte als in het avondgedeelte worden de lezingen gevolgd door een forum, waarin de sprekers zitting hebben en dat zal worden geleid door dhr. W Büdgen, voorzitter van de directie van het Wartburgcollege in Rotterdam. Aan het forum zal 's middags ook worden deelgenomen door dr. C.P. Boele voorzitter van het college van bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede en door mr. A. Rouvoet, fractievoorzitter van de CU in de Tweede Kamer, en 's avonds door ds. W. Visscher, predikant bij de Gereformeerde G emeente te Amersfoort. Als dagvoorzitter zal fungeren drs. I.A.Kole, oud-directielid van de hogeschool Driestar educatief in Gouda. De bijeenkomst zal worden geopend door dr. ir. J. van der Graaf, oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de (voormalige) Nederlandse Hervormde Kerk. Aan het eind van de bijeenkomst zal ds.A. Beens, hervormd emerituspredikant in de Protestantse Kerk te Barneveld een appèlwoord spreken.

Het congres wordt georganiseerd door de hogeschool Driestar educatief te Gouda, met ondersteuning van:

  • de Christelijke Hogeschool Ede,
  • de Gereformeerd Hogeschool Zwolle,
  • de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
  • Concentbesturenorganisatie LVGS.

Het is toegankelijk voor leerkrachten, leden van schoolbesturen, leden van schoolverenigingen en besturenorganisaties, par1ementariërs en leden van de wetenschappelijke partijbureaus en verder ook voor ieder die zich politiek. maatschappelijk of vanuit het gezin bij de voortgang van het bijzonder onderwijs betrokken weet.

Meer informatie en aanmelding:

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <