Krimpbeleid regering spoort niet met vrijheid van onderwijs

29 mei 2014

Met een lijst aan maatregelen wil staatssecretaris Dekker het onderwijs door de leerlingendaling helpen. Niet alle plannen passen binnen de huidige kaders van de vrijheid van onderwijs en stimuleren een pluriform scholenbestand. Met name de bestuurlijke inbedding van de samenwerkingsschool roept vragen op.

Om een onderwijsbeleid in relatie tot de krimp in bepaalde regio's vorm te geven, benoemt Dekker diverse knelpunten. Aan de hand van deze knelpunten worden in de brief maatregelen geformuleerd die de komende tijd de aandacht moeten krijgen.

Een van de belangrijkste maatregelen die Dekker voorstelt gaat over de samenwerkingsschool. Hij wil het makkelijker maken om een samenwerkingsschool te kunnen vormen. Met een samenwerkingsschool wordt een school bedoeld die een samengaan is van een openbare en een bijzondere school. Dekker stelt nu voor om scholen boven de opheffingsnorm toe te staan een samenwerkingsschool te vormen. Hij denkt daarbij aan een marge van ca. 60 leerlingen. Bij een opheffingsnorm van 23 leerlingen kom je dan uit op een school van ca. 80 leerlingen. Verus, de besturenorganistie voor christelijke scholen, voorheen de Besturenraad, is hier positief over.

Openbaar schoolbestuur
Meer kritiek heeft Verus op de plannen om het mogelijk te maken om een samenwerkingsschool onder een openbaar schoolbestuur te laten vallen. Volgens de staatssecretaris hoeft het openbaar bestuur niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de christelijke identiteit omdat deze taak kan worden ingevuld door een identiteitscommissie. 

Zo’n identiteitscommissie is volgens Verus geen oplossing voor het grondwettelijke bezwaar. Bovendien is dit in de praktijk onwerkbaar. Een schoolbestuur is en blijft integraal verantwoordelijk voor de identiteit van de school. Een voorbeeld van zaken waarbij de identiteit tot uitdrukking komt is de aanname van personeel. Het is evident dat dit een verantwoordelijkheid van het bestuur is. De christelijke identiteit van een samenwerkingsschool blijkt niet uit een beperkt lijstje van punten waar de school aan moet voldoen, zoals de aanwezigheid van godsdienstlessen. De door Dekker gesuggereerde oplossing gaat uit van een te geļsoleerde en beperkte opvatting van identiteit. 

Van kleur verschieten
Bij een ander beleidsvoornemen zou het goed zijn een integrale visie van de regering af te wachten over het rapport van de Onderwijsraad over de toekomst van Art. 23 Grondwet. Staatssecretaris Dekker wil namelijk het van kleur verschieten van scholen makkelijker maken. Daarbij wil hij strategisch gedrag voorkomen. Verus: "Hoewel dit op zich begrijpelijk is, kunnen deze voorstellen niet los gezien worden van het voornemen om over te gaan tot richtingvrije planning."

Dit artikel is een bewerking van een langer artikel dat verschenen is op de website van Verus.

Zie ook: Kamerbrief over maatregelen leerlingendaling PO en VO

> Terug naar het nieuwsoverzicht <