Veel vragen bij enkele-feitwetsvoorstel

15 juli 2013

Welk probleem lost dit wetsvoorstel op? Dat is de belangrijkste vraag van de christelijke partijen in de Tweede Kamer over het nieuwe wetsvoorstel dat de enkele-feitconstructie schrapt. Maar er zijn meer vragen, bijvoorbeeld over de zin van het onderschrijven van de grondslag van de school door leerkrachten. En het al dan niet uithollen van het ene grondrecht ten faveure van het andere.

Vorige maand kon de Tweede Kamer schriftelijk reageren op het wetsvoorstel. Zoals verwacht tonen de partijen die het voorstel indienen zich verheugd over het voorstel. De indienende partijen stellen enkele vragen die de indruk wekken dat zij nog wel een stap verder willen gaan dan het wetsvoorstel doet. Zo wil de SP weten waarom kerken niet worden aangepakt.

Omvang
Veruit de meeste vragen en opmerkingen zijn afkomstig van CDA, ChristenUnie en SGP. Zij zijn buitengewoon kritisch. Ze zetten vraagtekens bij de omvang van het probleem en de rechtsongelijkheid voor homoseksuele leerkrachten die de indieners schetsen en wijzen daarbij op het geringe aantal zaken dat de afgelopen 20 jaar heeft gespeeld.

Bovendien stellen ze dat in het beperkt aantal zaken dat heeft gespeeld de scholen meestal in het ongelijk werden gesteld. Het CDA daagt de indienende partijen uit om voorbeelden te geven waaruit de door hen veronderstelde rechtsonzekerheid blijkt.

Duidelijkheid
De christelijke partijen zetten verder vraagtekens bij de duidelijkheid die het wetsvoorstel zou gaan bieden. De SGP vindt "dat het voorstel meer onduidelijkheid oproept dan het zou oplossen". Het CDA vraagt de initiatiefnemers aan te geven “wat nu precies de verschillen in de praktijk zullen zijn als het voorstel wordt aangenomen. Is het niet zo dat de enkele feitconstructie precies hetzelfde beoogt…”. De partijen vragen op verschillende punten om concrete voorbeelden van wat de indieners beogen. Overigens vindt ook D66 het niet erg duidelijk. Deze partij vraagt of de indieners nog eens uiteen kunnen zetten in welke opzichten het wetsvoorstel de duidelijkheid vergroot.

Onderschrijven
Specifiek bestaat er bij verschillende partijen onduidelijkheid over de vraag of scholen nog van hun leerkrachten mogen vragen dat zij de grondslag onderschrijven. Volgens de indieners is dit wel het geval, mits er daarbij geen (indirect) onderscheid gemaakt wordt op andere gronden dan godsdienst, levensovertuiging of politieke gezindheid. Dit laatste roept weer onduidelijkheid op. De SGP vraagt “of scholen van hun personeel mogen verlangen dat zij de grondslag van de instelling onderschrijven en in hun lessen zullen onderwijzen in overeenstemming met die grondslag?”.

De VVD stelt dat de initiatiefnemers beogen “met het voorstel te bewerkstelligen dat van werknemers niet langer gevraagd kan worden om de grondslag van hun school of instelling geheel te onderschrijven, zelfs tot het privéleven aan toe, omdat een dergelijke eis een te grote inbreuk zou vormen op de persoonlijke vrijheden va het individu.” Maar, zo vraagt men, regelt het wetsvoorstel dit nu wel? D66 vraagt of het vragen de grondslag te onderschrijven nog wel van deze tijd is en of dit niet via de wet uitgesloten moet worden.

Grondrechten
Voor wat betreft de grondrechten stelt het CDA dat deze in Nederland nevengeschikt zijn. Deze partij wil weten wat de verschuiving in balans ten gunste van artikel 1 rechtvaardigt. Met de SGP wijst ze op de waarborgfunctie van de grondrechten.

De SGP: “Vergt juist de nevenschikking van de in de Grondwet genoemde grondrechten niet uiterste terughoudendheid om het ene grondrecht uit te hollen door een ander grondrecht vergaand voorop te stellen, zodat het er daadwerkelijk een scheve verhouding ontstaat tussen de grondrechten?”

Keuzevrijheid
De christelijke partijen wijzen op het recht van ouders de school te kiezen die bij hun levensovertuiging past en op het belang dat leerkrachten de uitgangspunten van de school delen en herkenbaar in de praktijk brengen. “Kunnen docenten die deze waarden niet delen wel geacht worden op een geloofwaardige en voor leerlingen herkenbare manier invulling geven aan de identiteit van de school?”

Bron: Dit artikel is een verkorte weergave van een uitgebreider artikel van de Besturenraad, Welk probleem lost het enkele-feitwetsvoorstel op? 11 juli 2013

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <