Vervangen enkele feit constructie

Peter Schalk (RMU) - afkomstig uit: Website RMU (2014-04-14)

Een van mijn eerste vergaderingen bij de RMU was met het Beraad geestelijke Vrijheid. Dat beraad had zich begin jaren ’90 bezig gehouden met de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Diepe verontrusting was er bij de achterban, en terecht, omdat het gelijkheidsbeginsel door de betreffende wet werd verheven boven andere vrijheden.

In deze wet was een bijzondere formulering opgenomen, de zogenaamde enkele feit constructie. Daar werd kortweg mee gezegd: wanneer een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag (waaronder het bijzonder onderwijs) vanuit de grondslag onderscheid moet maken, mag dat onder omstandigheden, mits er geen onderscheid gemaakt wordt wegens het ‘enkele feit’ van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat (citaat mr. Sietse Voogt in Ruimte voor gewetensbezwaar).

De enkele feit constructie was een doorn in het oog van de partijen die meededen aan het zogenoemde roze stembusakkoord. Vandaar een verdere uitwerking van een eerder initiatiefwetsvoorstel. De eerste voorstellen lieten de hele enkele feitconstructie vervallen, zonder er iets voor in de plaats te zetten. Door politieke partijen, maar ook door VGS en RMU is hierop ingespeeld. Ik herinner me vooral levendig het diepgaande gesprek met de beleidsmedewerkers van D66 die het voorbereidende werk voor de Kamerleden uitvoerden.

Verheugend was een advies van de Raad van State (RvS), dat met een werkbare nieuwe formulering kwam. Door de initiatiefnemers van de wet is een groot deel van de aanbevelingen van de RvS overgenomen. Desondanks blijft het vreemd dat een breed pallet in de Tweede Kamer aanstuurt op een dergelijke wijziging van de Awgb, zonder dat de enkele feitconstructie tot aanwijsbare problemen heeft geleid. De beste route zou dan ook zijn om het initiatiefwetsvoorstel regelrecht in de prullenbak te laten verdwijnen. Die kans is nihil, en next best is dan om zo veel mogelijk van het RvS-advies terug te zien in het initiatiefwetsvoorstel.

Bron: RMU, weblog, 14 april 2014