Wijzigen vrijheid van onderwijs ongewenst en onnodig

Prot. Chr. Schoolleiders (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs)) - afkomstig uit: website Besturenraad (2012-03-22)

Een ruime meerderheid van het christelijk onderwijs vindt wijzigen van de vrijheid van onderwijs ongewenst en onnodig. Dat blijkt uit een peiling die de Besturenraad hield onder zijn leden. De kritiek die er regelmatig klinkt op de vrijheid van onderwijs wordt niet herkend. Ook is er weinig steun voor het uitbreiden van het zogeheten richtingbegrip met pedagogische richtingen.

In de politiek worden regelmatig ideeën geopperd om aspecten van de vrijheid van onderwijs in te perken. Het valt op dat een grote meerderheid van de 150 schoolleiders die deelnamen aan de enquête juist deze betwiste aspecten zien als belangrijke elementen van de onderwijsvrijheid. Dat geldt met name voor voor het kunnen voeren van een personeelsbeleid dat past bij de identiteit van de school, de mogelijkheid om de onderwijsinhoud zelf te bepalen, en de gelijke bekostiging tussen het openbaar en bijzonder onderwijs.

Regelmatig klinken er kritische geluiden ten aanzien van de vrijheid van onderwijs. Deze worden geen van allen door een meerderheid van de respondenten gedeeld. Zij zijn het oneens met de kritiek dat de vrijheid van onderwijs zou leiden tot teveel kleine scholen, te veel maatschappelijke kosten en te veel barrières voor het stichten van een nieuwe school. Ook zijn ze van mening dat er geen probleem is met de aansluiting van het scholenaanbod bij de wensen van de ouders. De veelvuldig geuite beschuldiging dat de vrijheid van onderwijs segregatie in de hand werkt werpen de respondenten van zich.

Openbaar
Het idee dat de laatste school als gevolg van een krimpsituatie en de eerste school in een nieuwe wijk automatisch openbaar moeten zijn (een voorstel van vier hooglaren onderwijsrecht) krijgt geen steun de schoolleiders. Wel zijn zij van mening dat gemeenten openbare scholen verplicht op bestuurlijke afstand zouden moeten zetten.

48% van de deelnemers aan de peiling is voor het behoud van de huidige erkende richtingen op basis waarvan een school gesticht mag worden. 30% vindt dat het richtingbegrip met pedagogische richting verruimd zou moeten worden, en slechts 16% is van mening dat het richtingbegrip helemaal moet worden losgelaten. Veel schoolleiders zullen het er dus mee oneens zijn als de Onderwijsraad eind maart zou adviseren het richtingbegrip te verruimen.

Bron: Besturenraad, 22 maart 2012