Open brief over weigering homoseksuele leerkrachten

Michel Rog (CNV) - afkomstig uit: Website CNV Onderwijs (2008-09-30)

CNV Onderwijs stuurde een open brief aan Harry van der Molen en Geert Meijering van het CDJA vanwege hun waarschuwing over de bedreigde vrijheid van onderwijs. CNV Onderwijs bestrijdt hun opvatting dat reformatorische scholen in het kader van die vrijheid de mogelijkheid zouden moeten hebben homoseksuele leerkrachten te weigeren. Hier volgt de volledige tekst van de brief.

Beste Harry en Geert,

Verrast en verbaasd hebben wij kennisgenomen van jullie artikel in het Nederlands Dagblad van 25 september onder de titel 'CDA moet vrijheid van onderwijs nú redden'. Verrast, omdat we de strekking van jullie betoog eerder van de kant van de jongerenorganisaties van de ChristenUnie of de SGP hadden verwacht. Verbaasd, omdat wij hadden gedacht dat jullie als open en kritisch denkende politieke jongerenorganisatie meer oog zouden hebben voor de positie van het onderwijspersoneel in het bijzonder onderwijs.

Uiteraard is ook voor CNV Onderwijs de vrijheid van onderwijs een groot goed dat gekoesterd moet worden. Vanuit onze worteling in de christelijk sociale beweging is dit voor ons een historische opdracht. Tegelijk staat CNV Onderwijs voor de belangen van de werknemers in het onderwijs. De 'Visienota (homo)seksualiteit' van de VGS maakt duidelijk dat in het reformatorisch onderwijs deze vrijheid wringt met de persoonlijke levenssfeer van de leraar.

Ik ben echter van mening dat er in het bijzonder onderwijs geen ruimte is voor actieve of passieve discriminatie of uitsluiting van onderwijspersoneel op basis van seksuele geaardheid. Het geeft geen pas als de schoolleiding tot achter de voordeur van het personeel bepaalt hoe het liefdesleven moet worden ingericht! Jullie stellen in je artikel dat we leven 'in een democratische rechtstaat waarin de verschillende grondrechten tegen elkaar worden afgewogen.' In die afweging zou geen elk grondwetsartikel van meer waarde zijn dan een ander. Blijkbaar is in jullie eigen afweging artikel 23 wel van meer waarde gebleken dan artikel 1, aangezien jullie de vrijheid van onderwijs stellen boven het beginsel van non-discriminatie uit artikel 1.

CNV Onderwijs is van mening dat ook voor het reformatorisch onderwijs de vrijheid van onderwijs, inclusief een eigenstandig benoemingsbeleid, gehandhaafd moet worden. Maar dat betekent niet dat daarmee andere wetgeving die evenzeer voortvloeit uit onze grondwet van ondergeschikt belang is. Ook het reformatorisch onderwijs heeft zich te houden aan de bepalingen in de Algemene Wet Gelijke Behandeling en andere relevante wettelijke kaders.

CNV Onderwijs nodigt het CDJA dan ook uit voor een gesprek waarin de afweging tussen de vrijheid van onderwijs en de positie van homoseksuele mannen en vrouwen in het bijzonder onderwijs centraal staat.

Met vriendelijke groet,

Michel Rog,
Voorzitter CNV Onderwijs

Bron: Website CNV Onderwijs