Vrijheid van onderwijs en de Onderwijsinspectie

1 december 2014

CDA-Kamerlid Rog en D66-Kamerlid Van Meenen gaan een initiatiefwet van de SGP’er Bisschop over de Onderwijsinspectie mede ondertekenen. Donderdagmiddag 6 november hebben de Kamerleden de wet aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, waarna de behandeling door de Kamer kan beginnen. In de wet wordt aangegeven op welke punten de Onderwijsinspectie scholen wettelijk mag toetsen en op welke punten de inspectie scholen mag bevragen.

Sinds zijn aantreden als Kamerlid in oktober 2012 voert de SGP’er Bisschop al een kruistocht tegen de omvangrijke taak die de inspectie zichzelf aanmeet. Bisschop was nauwelijks directeur van een vo-school in Rotterdam of hij werd al berispt door de Onderwijsinspectie. Er werd op zijn school te veel klassikaal lesgegeven. "Nu zou ik zeggen: daar heeft u niets over te vertellen. Maar als nieuwe schooldirecteur trapte ik er met open ogen in. Scholen moeten zelf beslissen of ze frontaal les willen geven." vindt Bisschop. "Die inspecteur bij mij op school was lovend over het veilige klimaat. Maar misschien kwam dat juist door de helderheid en structuur die wij boden."

Voor de helft van de zaken die de inspectie controleert, bestaat geen wettelijke basis, zo schreef Bisschop in een manifest dat hij twee jaar geleden rond deze tijd publiceerde. Zo toetst de onderwijsinspectie scholen onder meer op sociale competenties, sociale veiligheid, invulling van leertijd, didactische aanpak, uitstroom naar speciaal onderwijs en handelings- en opbrengstgericht werken.

Oktober 2013 maakte Bisschop bekend dat hij een initiatiefwet ging indienen om de taken van de inspectie duidelijker in de wet vast te leggen. „Om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen moet de stimulerende taak van de inspectie beter afgebakend worden. De inspectie moet zich houden aan de wettelijke taken. Ze mag wel stimulerende kritiek geven. Het is alleen niet de bedoeling dat zij haar visie oplegt”, aldus Kamerlid Bisschop vorig jaar. In februari 2014 diende Bisschop de wet in bij de Tweede Kamer en ging zijn initiatief voor advies naar de Raad van State. Ook de onderwijsorganisaties kregen een uitnodiging om te reageren. Van degenen die hun mening kenbaar maakten, was het overgrote deel positief.

Partners
CDA-Kamerlid Rog stond vanaf het begin al positief tegenover de actie van de SGP. Vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling stelde hij ook dat er een eind moet komen aan de bemoeienis van de inspectie op punten waarvoor geen wettelijke basis. “De initiatiefwet ligt in het verlengde van hetgeen ik al eerder naar voren bracht. Ik teken graag mee. De manier waarop de inspectie soms te werk gaat, lijkt doorgeslagen te zijn”, aldus Rog woensdagmiddag.

Paul van Meenen, voormalig schoolhoofd en nu D66-kamerlid, ergerde zich wild aan de bemoeizucht van de Onderwijsinspectie. "Ik wil dat leraren zich bevrijd voelen." De wens om de leraar aan de macht te laten komen, blijkt zo sterk dat de christelijke SGP en het vrijzinnige D66 elkaar vinden. Van Meenen en Bisschop, twee oud-leraren, weten dat het met scholen net zo is als met leerlingen: je moet ze verwachtingsvol tegemoet treden, dan presteren ze het best.

Reacties
Staatssecretaris Sander Dekker begint ondertussen een ander experiment met 'regelluwe scholen'. Een plan dat de indieners van de initiatiefwet niet ver genoeg gaat. Regelluw, dat is nog steeds met regels, klinkt het. En ook willen ze zich niet beperken tot de zogenoemde 'excellente scholen'.

De Onderwijsinspectie wil niets weten van een beperking van haar taak. "De naleving van de deugdelijkheidseisen alleen garandeert geen goed onderwijs," gaf zij de opstellers van het wetsontwerp te verstaan. Alsof de inspectie moet bepalen wat goed onderwijs is.

Bronnen:

Zie ook

> Terug naar het nieuwsoverzicht <