Hoorzitting over artikel 23

15 november 2013

Op 14 november hield de Kamercommissie OCW een rondetafelgesprek c.q. hoorzitting over artikel 23. Het eerste deel van het rondetafelgesprek ging over het leerlingenvervoer. In het tweede deel ging het over de reactie van het kabinet op het Onderwijsraadadvies over artikel 23. Verschillende thema’s passeerden de revue, waaronder richtingvrije planning, thuisonderwijs, samenwerkingsscholen en het recht van kinderen op onderwijs.

Dick den Bakker, directeur Besturenraad Academie, sprak namens de Besturenraad, de werkgeversorganisatie voor scholen in het protestants christelijk onderwijs. Hij zei blij te zijn met de waardering van staatssecretaris Dekker voor artikel 23. Die waardering is terecht. Het onderwijs speelt goed in op maatschappelijke ontwikkelingen. Principieel is er geen bezwaar tegen de door de Onderwijsraad voorgestelde richtingvrije planning maardaaraan kleven wel praktische bezwaren. De vraag is daarom of het vermeende betere niet de vijand is van het bewezen goede. Dit zei vanmorgen tegen de

Brede waardering
Uit de hoorzitting bleek brede waardering voor de vrijheid van onderwijs. Over de vraag of de planningssystematiek moet worden aangepast verschilden de meningen. Den Bakker benoemde diverse praktische bezwaren, onder meer op het gebied van de laatste school van de richting, leerlingenvervoer, huisvesting van nieuwe richtingen en het van kleur verschieten van scholen.

Den Bakker gaf aan het niet eens te zijn met de analyse van de staatssecretaris dat de samenstelling van het scholenbestand geen goede afspiegeling is van de huidige maatschappij. Daartegenover stelde hij dat scholen zich in overleg met ouders voortdurend aanpassen aan de hedendaagse context. Voor ouders zijn identiteit en kwaliteit van de school onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is daarom onjuist identiteit en kwaliteit van elkaar los te koppelen. Het is bovendien onwenselijk dat één schoolconcept dwingend van bovenaf wordt opgelegd.

PO-raadvoorzitter Rinda den Besten beaamde dat er praktische bezwaren kleven aan richtingvrije planning, maar vond dat dat een ruimere interpretatie van artikel 23 niet in de weg mag staan. Ook bepleitte zij afschaffing van de fusietoets voor het primair onderwijs.

Thuisonderwijs
Veel aandacht was er ook voor het thuisonderwijs. Professor Sjoerd Karsten toonde zich een voorstander van het recht op thuisonderwijs en deelde op dit punt de mening van staatssecretaris Dekker niet. Deze wil thuisonderwijs onmogelijk wil maken. Ouders zouden niet meer het recht moeten hebben op vrijstelling van de leerplicht op grond van bezwaren tegen de richtingen.

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs Tonnie Nijenhuis kreeg veel vragen over de kwaliteit van en toezicht op het thuisonderwijs. Hij wees op onderzoeken die aantonen dat kinderen die thuisonderwijs hebben genoten zeker niet minder scoren, ook sociaal emotioneel niet, dan leeftijdgenoten die naar school gaan. 

School!
Vertegenwoordigers van de Vos/Abb en de Vereniging voor openbaar onderwijs braken een lans voor hun concept School!, een school zonder richting. Artikel 23 kan wat hun betreft afgeschaft worden, maar daarmee vertolkten ze een minderheidsstandpunt.

Gewapend met de informatie die ze vandaag verzameld hebben kunnen ze Kamerleden zich voorbereiden op hun overleg met staatssecretaris Dekker over zijn brief over artikel 23. Dit overleg vindt plaats op 9 december a.s.

Bron:

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <