Alleen 'enkele feit' in regeerakkoord Rutte II

5 november 2012

De vrijheid van onderwijs is in het regeerakkoord van Rutte II geen groot issue. Toch raken diverse maatregelen wel aan de vrijheid van onderwijs. Een overzicht.

Onder het kopje Emacipatie en gelijke behandeling staat in het regeerakkoord: "De ‘enkele feitconstructie’ verdwijnt uit de wet. Scholen mogen homoseksuele leraren niet ontslaan en homoseksuele leerlingen niet weigeren of wegsturen vanwege hun seksuele voorkeur. Op scholen zal ook voorlichting worden gegeven over 'seksuele diversiteit'."

De Besturenraad deelt de opvatting dat de huidige constructie onduidelijk is, maar pleit voor het opnemen van een alternatieve formulering zoals die door de Raad van State is voorgesteld. Het schrappen van de huidige constructie zonder het opnemen van een alternatief betekent een inperking van het vrije personeelsbeleid van het bijzonder onderwijs. De Besturenraad: "We wijzen er op dat het op dit moment overigens al niet mogelijk is om homoseksuele leraren enkel op basis van hun geaardheid te ontslaan of homoseksuele leerlingen te weigeren op scholen. De passage hierover in het regeerakkoord heeft dan ook een symbolisch karakter."

Ook de VGS erkent het symbolische van dit plan, maar voegt er wel aan toe: "Het signaal dat er vanuit gaat, is echter negatief, omdat het de intentie heeft de ruimte voor het personeelsbeleid te beperken."

MBO
De regering wil de kwaliteit van het Middelbaar Beroepsonderwijs vergroten, onder andere door kleine opleidingen te beëindigen. Hierbij wordt niet opgemerkt dat rekening gehouden zal worden met de identiteit van scholen. De Besturenraad pleit voor het behoud van een voldoende divers opleidingenaanbod, ook vanuit het oogpunt van denominatie en keuzemogelijkheden voor ouders en studenten. "Ook voor het mbo blijft menselijke maat van belang."

Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaalwerk komt onder de ‘Wet kinderopvang’ te vallen. De VGS had liever gezien dat het onder onderwijs (en daarmee onder de paraplu van art. 23 van de Grondwet) was geplaatst. Of dit gevolgen heeft voor identiteitsgebonden peuterspeelzalen, is nog niet duidelijk.

Normen
Verder is in het regeerakkoord te lezen dat de regering inzet op kwaliteit. Ook via de bekosting van de scholen zullen scholen gestimuleerd worden de norm van de overheid te halen. De Besturenraad is tegen deze ontwikkeling waarbij en deel van de ‘basisbekostiging’ afhankelijk wordt gemaakt van subjectieve normen die door de overheid worden vastgesteld.

Over bijvoorbeeld leerlingenvervoer en een acceptatieplicht van leerlingen worden geen uitspraken gedaan. Niet uit te sluiten is dat de Tweede Kamer hierin een rol gaat spelen.

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <