Draagvlak voor de vrijheid van onderwijs

7 april 2011

Op verzoek van het parlement zal de Onderwijsraad dit najaar een advies uitbrengen over (nieuw) draagvlak voor de vrijheid van onderwijs. De Besturenraad, werkgeversorganisatie van het protestants-christelijk onderwijs, is evenals diverse andere onderwijsorganisaties gevraagd naar belangrijke ontwikkelingen en naar de betekenis van deze ontwikkelingen voor de vrijheid van onderwijs.

In haar reactie constateert de Besturenraad onder andere de volgende zaken:

  • Het maatschappelijk en politiek klimaat lijkt in afnemende mate tolerant ten opzichte van diversiteit en pluriformiteit op het vlak van moraal, cultuur, levensovertuiging en religie;
  • Overheden laten in toenemende mate hun invloed op het onderwijs gelden;
  • Hoewel art. 23 lid 3 en 4 mogelijk wel in een ander daglicht komen te staan door nieuwe ontwikkelingen, blijven de overige artikelen onverkort actueel om een onderwijsstelsel te waarborgen dat een voldoende mate van onafhankelijkheid behoudt ten opzichte van de overheden, gedragen wordt door de ‘civil society’ en recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving die ten opzichte van 1917 niet minder is geworden;
  • Het verdient overweging om lid 6 aan te vullen met een bepaling waaruit blijkt dat ook de inhoud van het onderwijs onder de onderwijsvrijheid valt;
  • Voor de vitaliteit van het stelsel is van groot belang dat zowel rijk als gemeenten bij hun bejegening van onderwijsinstellingen altijd uit gaan van de bijzondere waarde van een pluriform bestel.

Bron: Besturenraad, 7 april 2011

> Terug naar het nieuwsoverzicht <