Europese wetgeving bedreiging voor vrijheid onderwijs

3 mei 2010

Het Verdrag van Lissabon dat de wettelijke basis vormt voor de Europese Unie (EU), heeft aanzienlijke invloed op de vrijheid van onderwijs in Nederland. Dat is de conclusie van een door de Besturenraad georganiseerd rondetafelgesprek over dit onderwerp. Wij pleiten ervoor om de grondrechtendiscussie niet te beperken tot Nederland maar uit te breiden naar Europees niveau.

Tijdens het rondetafelgesprek op 20 april 2010 stond de vraag centraal in hoeverre het Verdrag van Lissabon consequenties heeft voor de vrijheid van onderwijs in het algemeen en in het bijzonder voor die in Nederland.

Prof.dr. Jan de Groof, hoogleraar aan het Europa-college te Brugge en de Universiteit van Tilburg, gaf in zijn inleiding aan dat de Europese gelijkheidsnormen de vrijheid van onderwijs steeds meer dreigen in te perken. Dit geldt met name voor het vrije benoemingsrecht. Volgens het Verdrag van Lissabon moeten scholen voortaan kunnen aantonen dat zij gegronde redenen hebben om op basis van hun levensovertuiging leerkrachten te weigeren of te benoemen.

Uniformiteit versus pluriformiteit
De discussie spitste zich tijdens het rondetafelgesprek toe op pluriformiteit in het onderwijs versus het uniformiteits- en gelijkheidsprincipe zoals dat in de Europese regelgeving naar voren komt. De Besturenraad maakt zich sterk voor pluriformiteit.

Ook wordt het onderwijs in de Europese regelgeving vooral als economische onderneming gezien. Wij zijn echter van mening dat leerlingen geen product zijn en scholen geen fabrieken maar instellingen waar jonge mensen worden gevormd tot verantwoordelijke burgers.

Uitbreiding grondrechtendiscussie
Naar aanleiding van de discussie pleit de Besturenraad ervoor om de grondrechtendiscussie uit te breiden van nationaal naar Europees niveau. Verder is het wenselijk dat de discussie zich niet beperkt tot grondrechten op het gebied van onderwijs, maar zich uitbreidt naar andere maatschappelijke sectoren zoals de welzijnssector en de politiek. Dat zal er ook toe leiden dat andere partners aan de discussie gaan deelnemen.

Tot slot roept de Besturenraad nationale en Europese politici die een belang hebben bij de vrijheid van onderwijs, op om samen om tafel te gaan zitten. In de praktijk blijkt dat politici te weinig afweten van de Europese regelgeving op dit gebied.

Bron: Besturenraad, 29 april 2010

> Terug naar het nieuwsoverzicht <