Liberaal manifest perkt onderwijsvrijheid in

26 februari 2005

Vrijdag 25 februari 2004 presenteerde de VVD het nieuwe Liberaal Manifest in concept. Dit document moet het nieuwe beginselprogramma van de VVD worden. Over de onderwijsvrijheid: "De grondwettelijke onderwijsvrijheid moet worden aangescherpt. De regering dient erop toe te zien dat het onderwijs vrij is van „discriminatie op levensbeschouwelijke gronden."

Volgens de concepttekst van het nieuwe beginselprogramma moeten liberalen artikel 23 van de Grondwet, de onderwijsvrijheid, beschouwen als een "historische nederlaag", een "concessie" die in 1917 is gedaan aan christen-democraten. Daarmee kiezen de opstellers voor het kritische standpunt van VVD’ers als fractieleider Van Aartsen, minister Verdonk (Integratie) en kamerlid Hirsi Ali.

Toch pleit het Liberaal Manifest niet voor afschaffing van artikel 23. Hoewel er vanuit liberale beginselen "geen goede reden valt te bedenken waarom de staat scholen op religieuze grondslag zou financieren”, kan de bestaande situatie grotendeels gehandhaafd blijven. Wel moet de onderwijsvrijheid worden aangescherpt. De regering moet discriminatie in het onderwijs actief tegengaan.

G. DalesVoorkomen moet worden dat langs levensbeschouwelijke weg kernwaarden als de gelijkheid van man en vrouw en die van hetero’s en homo’s geweld wordt aangedaan. De kennis die op scholen wordt doorgegeven, moet volgens de commissie die het manifest schreef, worden beschouwd als "niet katholiek, protestant, islamitisch of atheïstisch, maar seculier."

Volgens commissievoorzitter Dales, burgemeester van Leeuwarden, is het "onwenselijk” dat homoseksualiteit op christelijke scholen als zonde wordt bestempeld. Scholen hebben naar zijn mening een "cruciale taak in de burgerschapsvorming" en dienen kinderen toe te rusten voor "een samenleving waarin homoseksualiteit door verreweg de meeste mensen niet als zonde wordt beschouwd." Samen met de ouders moeten scholen kinderen vormen tot burgers die met hun medeburgers kunnen samenleven. "Dat moet de toetssteen zijn waarlangs de vrijheid van onderwijs wordt gelegd", aldus het Liberaal Manifest. De staat hoort zich met dat soort opvoeding niet te bemoeien. „Vandaar ook dat voor normen en waarden geen plaats is op de politieke agenda."

Het Liberaal Manifest heeft als titel "Om de vrijheid". Het vrijdagmorgen gepresenteerde document van 24 pagina’s bevat een concepttekst die op 27 en 28 mei zal worden behandeld op de algemene vergadering van de VVD in Groningen.

Reactie
Heel opvallend is dat liberale kernwaarden zoals keuzevrijheid in het liberaal manifest gemist worden. Zoals hierboven één en ander verwoord is, zou de overheid zich in verregaande mate met de inhoud van het onderwijs moeten gaan bemoeien. Zowel pricipieel als praktisch is dat onwenselijk. Dat een liberaal uitingen van de islam of het christendom in de publieke ruimte afwijst, hoeft geen nieuws te zijn, maar schokkend is het dat de VVD met dit document nadrukkelijk kiest voor het propageren van het eigen seculiere geloof in alle scholen.

In de VVD zijn ook altijd verdedigers geweest van de vrijheid voor ouders om een school te kiezen die aansluit bij hun levensovertuiging. Wij zijn benieuwd hoe zij de komende weken van zich zullen laten horen.


Zie ook

> Terug naar het nieuwsoverzicht <