Kamervragen van SP over acceptatieplicht

23 maart 2009

Op 5 maart 2009 hebben de Kamerleden Karabulut en Jasper van Dijk (beiden SP) vragen gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Dijksma, en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het weigeren van allochtone leerlingen door witte scholen. Op 23 maart 2009 heeft de staatssecretaris geantwoord. Acceptatieplicht wijst zij af.

Hieronder een selectie uit deze vragen voor zover zij direct betrekking hebben op de vrijheid van onderwijs.

 1. Wat is uw reactie op de artikelen "Witte scholen weigeren allochtone leerlingen" en "Keurmerk scholen waar iedereen welkom is"?
  Het is mij niet bekend dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ik vind het belangrijk dat, met het oog op de bevordering van de integratie van etnische minderheidsgroepen, allochtone ouders hun kinderen kunnen inschrijven op zogeheten«witte scholen». Dit is in lijn met mijn beleid dat erop gericht is om te komen tot meer gemengde scholen. Het zou daarom niet juist zijn indien scholen op oneigenlijke gronden barrières zouden opwerpen op het moment dat deze ouders hun
  kinderen willen inschrijven.
 2. Deelt u de mening dat het weigeren van leerlingen op basis van afkomst de segregatie versterkt en absoluut onaanvaardbaar is? Zo ja, wat voor instrumenten heeft u om in te grijpen indien een school zich hieraan schuldig maakt?
  De wetgever heeft de toetsing daarvan neergelegd bij de rechter. Ouders kunnen, indien de inschrijving van hun kind op een school op oneigenlijke gronden wordt
  belemmerd, in bezwaar en in beroep gaan bij de rechter. Ik wijs er verder op dat het onderwijs op grond van artikel 8, derde lid, onder c van de WPO mede gericht dient te zijn op de bevordering van sociale integratie. Onderwijs dat uitgaat van een bevoegd gezag dat leerlingen op basis van afkomst weigert en daarmee segregatie versterkt, voldoet naar mijn idee niet aan die voorwaarde.
 3. Deelt u de mening dat het selectief toelaten van leerlingen onmogelijk wordt indien er een acceptatieplicht wordt ingevoerd voor leerlingen die de grondslag van de school respecteren? Zo ja, wilt u overgaan tot invoering van een acceptatieplicht? Zo nee, waarom niet?
  In het coalitieakkoord is afgesproken segregatie in het onderwijs te bestrijden zonder vorm van acceptatieplicht. Een verbod voor bijzondere scholen om de toelating van leerlingen te weigeren op denominatieve gronden is in strijd met de vrijheid van richting (artikel 23 van de Grondwet). Overigens is er al een acceptatieplicht voor bijzondere scholen indien er binnen een redelijke afstand geen openbare school aanwezig is.
  Het is de vraag of de invoering van een algehele acceptatieplicht bij zal dragen aan het tegengaan van segregatie. Verreweg de meeste bijzondere scholen nemen -indien zij daarmee worden geconfronteerd – allochtone leerlingen op. Slechts een klein aantal scholen van een meer orthodoxe grondslag, houdt vast aan een toelatingsbeleid op basis van denominatie.
 4. Deelt u de mening dat bindende afspraken over een meer gelijke verdeling van kansarme en kansrijke leerlingen over scholen dit soort onaangename praktijken kan
  voorkomen?

  In mijn beleid rond de bevordering van gemengde scholen kies ik niet voor dwang maar heel bewust voor een aanpak van onderop. In de verschillende pilotgemeenten maken gemeentebesturen afspraken met schoolbesturen en ouders. Hierbij worden verschillende maatregelen uitgeprobeerd. Ik heb een onderzoek
  aanbesteed waarin wordt nagegaan wat wel en wat niet werkt. In 2010 zal een tussenrapportage aan uw Kamer worden gezonden. Als er successen geboekt worden, biedt dat de mogelijkheid om tot verdere acties over te gaan.

Zie ook

> Terug naar het nieuwsoverzicht <